Referat fra debataften om kommuneplanen

Tirsdag d. 6. februar arrangerede Dialog Holbæk en debataften om kommuneplanen med fokus på Holbæk by. På mødet var der tre gruppedrøftelser om trafik, bolig og byggeskik samt byrum. Her kan du læse pointerne og idéerne fra de tre grupper.

Trafik

Sikker trafik

 • Lyskrydset ved sygehuset (lige inden Henriettevej) er afmærket til cykler, men det er hullet og farligt at køre på/køre uden om.
 • Påstand: Algade kan ved mindre ændringer i belægningen samt moderationer af trafikken og parkeringer (belægning, skiltning, afstribning og lignende) godt rumme det samme antal biler og samtidig sikre bedre forhold for cyklister og fodgængere.
 • Det er ikke intuitivt at cykle – man bliver ikke ledt til de sikre og hurtige veje og stier
 • App med oversigt over de lokale (“ukendte”) stier og veje – eller med en lokal guide.
 • Generel opslutning til at gå videre med den “Bæredygtige Trafikstruktur” til kommuneplanen, til at se samlet forbedringsmuligheder i forbindelse med vedligeholdsopgaver, ja kort sagt til de fire drømme, der blev fremlagt..

Parkering

 • Parkering i periferien af Holbæk By, for eksempel ved nyt trinbræt i Allerup ved Rema1000, ved Sportsbyen med busforbindelse til centrum
 • Idé om en elbus, der kører i ring omkring – og ind til centrum
 • Tre slags bilister med forskellige parkeringsbehov: Pendlere (kan parkere i periferien, hvis forbindelsen er i orden), Kunder (ønsker parkering nær butikkerne) og beboere (ønsker parkering nær deres hjem).
 • Vær varsom med at investere i egentlige parkeringshuse, der har en afskrivningstid på tredive-fyrre år, når bilvanerne måske ændres radikalt allerede om ti år (førerløse dele-elbiler) og kan gøre p-huse overflødige.
 • Tænk “multifunktionsparkering”: Forskellige målgrupper bruger pladserne på forskellige tidspunkter af døgnet og ugen. F.eks. P-pladsen ved Frysehuset, der både kan være medsarbejderparkering, parkering for biografens kunder, koncertplads, garagesalg/markedsplads og lignende.
 • Grundejere og butiksejere burde gå sammen om at skaffe bedre kundeparkering i stedet for at indføre egen betalingsafgift (Borgergården) eller begrænsninger i parkeringsmulighederne uden for forretningstid (Nordea)
 • Bedre udnyttelse af tomme medarbejderparkeringer udenfor arbejdstid (f.eks. Under/ved Borgerservice)

Kollektiv trafik

 • Et trinbræt med pendlerparkering ved Rema 1000 ved Allerup og på sigt ved Taastrup/Ringvejen
 • At forbinde Odsherredbanen med Høng-Tølløse banen for en bedre sammenhæng i den kollektive trafik.
 • Vi forudsætter, at der bliver busforbindelse fra centrum til Sportsbyen, men der er uklart hvilken bus, der skal køre ud til sportsbyen og ad hvilken rute.
 • Kommentar fra en anden gruppe: Der skal indtænkes omlægning af den kollektive trafik, så det bliver muligt at komme til byen og hjem igen fra fx Tuse Næs og Tjebberup også i weekenden og i skoleferie. Der bør ligeledes være forbindelser hertil et par gange om aftenen. Ved etablering af nye boligområder skal der planlægges, så der samtidigt etableres veje, gangstier og sikre cykelstier

Bolig og byggeskik

Eksperimenterende, bæredygtigt byggeri
Det er vigtigt at kommunen er parat til alternative boformer evt. ved at der er udpeget områder og det er forberedt. Der kommer indimellem henvendelse om for eksempel alternative og bæredygtige boformer, men en etablering kræver, at der er flere interesserede. Kommunen kunne være behjælpelig med at skabe kontakter. Det kunne evt. være i en af de mindre byer? Lokalområder kan ansøge om dispensation for regler.

Bofællesskaber
Der bør være mulighed for at etablere bofællesskaber, såvel for ældre som for bofællesskaber af mere eksperimenterende art. Der skal i den forbindelse tænkes på såvel trafikale forhold, offentlig trafik og mulighed for at handle lokalt.

Bofællesskaber kan nybygges, men der skal være mulighed for, at eksisterende landbrugsbygninger, industribygninger eller tidligere offentlige bygninger, kan ombygges til boliger af denne type.

Blandede boformer
Der skal være plads til både parcelhuse, andelsboliger, tæt-lavt byggeri og alment byggeri. For at undgå ghettodannelse, bør de forskellige boformer blandes.

Kystsikring
Der må satses på kystsikring i fællesskab med de øvrige kommuner omkring Isefjorden.

Bevaring
Kommunen skal have fokus på bevaring af bygninger og boliger i ældre byggeri. For at bevare det gamle bymiljø skal der kun i lille omfang gives lov til nedrivning i selve byen. Huse og ejendomme med lejligheder bør i stedet renoveres samtidig med at det ydre udtryk bevares.

Bebyggelsens omfang, placering og udtryk
Ny bebyggelse, som opføres i allerede udbyggede områder, skal som hovedregel tilpasses facadelinier, husdybder, etageareal, gesimshøjder, tagform og materialevalg som ved den omgivende bebyggelse.

Særskilt for bebyggelsen i bymidten i Holbæk gælder, at ny bebyggelse kun bør kunne opføres i 2 1/2-3 etager. Et større antal etager vil kunne accepteres på enkelte steder, forudsat dette, efter udarbejdelse af sol- og skyggediagrammer samt visualiseringer, kan forsvares. Ved højt byggeri skal der udføres særligt kvalitetsbetonet arkitektur.
Vi har en enestående natur og må ikke forfalde til at der bebygges, så udkig fra det åbne land til fjorden bremses af nyt byggeri. Man bør derfor med placere nyt byggeri mellem Sportsbyen og Omfartsvejen i stedet for på Rishøjgaard. Skoler og institutioners kapacitet kan muligvis være afgørende for det nye byggeris placering.

Opholds og legearealer
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og ved planlægning og/eller byggesagsbehandling skal det sikres, at der er afsat tilstrækkeligt areal til ophold og leg. Opholds- og legearealer skal være af god kvalitet, hvor der er sol i eftermiddagstimerne og der forefindes beplantning med træer og buske.

I nye boligområder skal der som udgangspunkt udlægges minimum 10% af det samlede grundareal til fælles friarealer. I områder med etagebyggeri eller tæt-lav bebyggelse skal der udlægges friarealer der står i rimeligt forholdt til etagearealet, så der sikres områder af kvalitet til ophold og leg. Opholdsarealerne skal kunne indbyde til fysisk aktivitet og fungere som sociale rum for områdets beboere samtidig med at der skal sikres god tilgængelighed.

Tilgængelighed
Ved alt byggeri, herunder også restaurering og ombygning, skal det sikres, at der er tilgængelighed for alle.

Udbygningsområder
Det skal ved planlægning sikres, at der kan ske udbygning i hele kommunen, så samtlige byer kan vedblive at være eller blive bæredygtige.
Herved kan man bedst bevare udnytte lokale skoler og institutioner. Der bør ved kommunens reklamefremstød peges på de enkelte områders muligheder og fortræffeligheder.

Grønne kiler i byen
Der skal indtænkes grønne, kiler i nye boligområder for at sikre områder til rekreation for beboere samt som levested for insekter, fugle og vilde planter.

Byrum

 • Der er et problem med, at de planer/tilladelser, der er lavet/givet, ikke bliver fulgt.
 • Der er et behov for flere legepladser, fx Østre Anlæg, Østre Skole. Der kan måske etableres legeplads-laug.
 • Hvad med en offentlig park på Ny Hage eller en legeplads ved Mega Centeret? Plant nogle træer.
 • Der skal være flere muligheder for at dyrke motion i det offentlige rum, fx klatrestativer og fitness-redskaber.
 • Vi skal tænke i byrum i stedet for byudfyldning. Det er vigtigt med afbrydelser i bybilledet, der kan være med til at åbne op og skabe forbindelser. Fx skab en afbrydselse i Ahlgades husrækker mod kirkepladsen. Her kan dog være et dilemma med et gammel princip om husrækkerne i Ahlgade.
 • Bænkene på Ahlgade skal drejes, så man snakke sammen. Generelt skal der være flere bænke.
 • Der skal være mere plads på Ahlgade til de langsomme trafikanter, fx er der problem med tøjstativer, der fylder.
 • I gamle dage var der træer og skråparkering på Ahlgade. Det kunne man måske tage op igen. En mulighed er også at gøre Ahlgade ensrettet.
  Kommentar fra en anden gruppe: Det kan på sigt være et mål at lukke gaden for trafik og omdanne den til gågade samtidig med at man kan lave pladser til ophold. Vi mangler et egentligt torv. Der er i øjeblikket problemer i formiddagstimerne med aflæsning af varer til butikker. Der burde overvejes en løsning. En gågade kan tillade varekørsel i formiddagstimerne.
 • Pladserne i byen skal bindes bedre sammen, fx kunne pladsen ved apoteket udnyttes bedre.
 • Det er vigtigt at tænke langsigtet. Der er en udfordring med, at byrummene bliver designet efter de forretningsdrivende.
 • Der er en del tilgængelighedsproblemer. Der er behov for flere liberale erhverv, fx læger og advokater, i stueplan.
 • Vi vil gerne handle i bymidten, men der en udfordringer med øget internethandel. Måske skulle der tænkes mere i showroom for internethandlen.
 • Hvad med et stationscenter, der tænkes sammen med liberale erhverv, hvor der er parkeringsplads nedenunder? Ift. parkering kunne en anden mulighed være et parkeringshus ved siden af jernbanen.
 • Der kunne være en konkurrence med unge arkitekt-studerende.
 • En af udfordringerne med byrumsplanen er, at der ikke har været penge til at gennemføre den. Hvordan kan vi tænke mere i midlertidige byrum, der kan være med til at teste potentialerne for forskellige ting?
 • Det vil være godt med flere aktiviteter på Markedspladsen. Skolegården kunne på Østre Skole kunne også i højere grad bruges som byrum, fx indrette byhaver.
 • Det er vigtigt at tænke på, hvordan forskellige aldersgrupper bruger byen.
 • Der skal kigges på de områder, der ligger brak, fx industriområdet på Østerled og Jernstøberiet. En mulighed kunne være at ekspropriere.
 • Lysforurening skal undgås. Det er lang tid siden, man har set Mælkevejen.
 • Hvordan passer havnefronten med vores identitet som købstad? Skal havnen primært bruges til beboelse eller til byliv?
 • Kommentar fra en anden gruppe: Kirkepladsen og hele området ved Sankt Nickolai Kirke trænger til et løft. Det er blevet koldt og meget trist. Det opsatte hegn ind mod private parkeringspladser bidrager ikke til hyggen og bør fjernes ved aftale med pladsens ejer. Der skal større opmærksomhed omkring farver og byggematerialer, når der bygges nyt eller renoveres, da området samtidig rummer en stor del af byens historiske bygninger.

Skriv et svar